Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Φροντίζουμε ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι προστατευμένα!

Η εταιρεία με την επωνυμία «Μ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε», που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αγίων Πάντων αριθμός 123, ΤΚ. 17676, με Α.Φ.Μ.: 800653848 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας , τηλ. 211 555 4300, ηλ. διεύθυνση info@expertsales.gr, με αντικείμενο δραστηριότητας τις υπηρεσίες marketing και πωλήσεων, λειτουργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας διαφυλάττει με σύγχρονες μεθόδους, συμμορφώμενη με τις επιταγές του ενωσιακού Δικαίου και της ελληνικής νομοθεσίας, τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε, τον τρόπο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, επιφυλασσόμενοι προς επίλυση οποιασδήποτε απορίας σας.

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως ενδεικτικά:

 • στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα κλπ.)
 • φυσικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, χρώμα δέρματος κλπ)
 • οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά)
 • ευαίσθητα δεδομένα (ιατρικά δεδομένα, αποτελέσματα εξετάσεων κλπ.)

Εν γένει οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς εξαρτώνται από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε αλλά εν τούτοις οι ελάχιστες και απαραίτητες πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για την καλύτερη και ταχεία εξυπηρέτησή σας είναι οι ακόλουθες :

 • Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία νομικού προσώπου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας και ταυτοποίησης (τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης κ.α.)
 • Απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών

2. Πότε συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση της εκάστοτε σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και μετά τη λήξη αυτής. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο μας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και για όσο χρόνο ορίζει ο νόμος.

3. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον:

 • Έχετε παράσχει τη συναίνεσή σας για έναν ή περισσότερους σκοπούς.
 • Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την κατάρτιση και εκτέλεση της συμβάσεως.
 • Εξυπηρετείται έννομη υποχρέωσή μας.
 • Εξυπηρετείται έννομο συμφέρον μας ή κάποιου συνεργαζόμενου με εμάς τρίτου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται θεμελιώδη δικαιώματά σας και ελευθερίες που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Εξυπηρετείται δημόσιο συμφέρον.

Σκοπός της επεξεργασίας στην οποία προβαίνουμε είναι:

 • Η καλύτερη και ταχεία εκ μέρους μας παροχή υπηρεσιών.
 • Η ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες συνεργαζόμενων εταιρειών που εκτιμούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.
 • Οι προωθητικές ενέργειες για διαφημιστικούς σκοπούς στις οποίες ενδέχεται να προβούμε στο μέλλον καθώς και για την αποστολή προσφορών και χρήσιμων ενημερωτικών δελτίων.
 • Στην ανάλυση δεδομένων – καταναλωτικής συμπεριφοράς, για στατιστικούς σκοπούς και έρευνες ικανοποίησης πελατών, προϊόντων – πελατών σχετικά με παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

4. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν ενώ κοινοποιούμε αυτά μόνο σε τρίτους που διευκολύνουν ή προάγουν την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας προς εσάς, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Οι τρίτοι που ενδεχομένως λαμβάνουν γνώση αυτών είναι οι αρμόδιες κρατικές ή άλλες δημόσιες αρχές προς τήρηση του νόμου, τρίτοι που μετέχουν σε μια δικαστική διαφορά (δικηγόροι), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι μετέχουν στη διαδικασία παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει ή χρησιμοποιείτε και συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

5. Μέτρα Ασφαλείας που λαμβάνουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 • Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια ενώ δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα!
 • Έχουμε λάβει όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (ενδεικτικά: ανωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση) για την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

6. Τα δικαιώματά σας

Προκειμένου να γνωρίζετε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, και να συμβάλλετε και εσείς στην καλύτερη διαχείριση αυτών μπορείτε να ασκήσετε πάντα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματά σας:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, ώστε να μαθαίνετε ποιά δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιούς σκοπούς, δυνάμενοι να λαμβάνετε σχετικά αντίγραφα.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αξιώνετε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας.
 • Το δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να αξιώνετε να διαγραφείτε από την βάση δεδομένων μας ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό την επιφύλαξη ρυθμίσεων και περιορισμών που προβλέπονται στον Κανονισμό περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εν τουτοις επειδή κάποια από αυτά τα δεδομένα είναι αναγκάια για την αξιοποίηση των υπηρεσιών μας, η εναντίωσή σας μπορεί να οδηγήσει στην από μέρους μας λύση της συμβάσεως.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, δηλαδή οι αποφάσεις που λαμβάνονται για εσάς σχετικά με την επεξεργασία να μην λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

7. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τέλος, διατηρείτε και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Για την από μέρους της «EXPERTSALES» επίλυση οποιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας ως ακολούθως:

 • τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 211 555 4300
 • μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο info@expertsales.gr